ورود به دوره جدید کنفرانس
دریافت گواهینامه زودهنگام

MOSAHEBEH (1)

 

چاپ رایگان 10 مقاله برتر کنفرانس

publish-box-free

تخفیف ویژه چاپ در مجلات علمی تخصصی،ISI,SCOPUS

STUDY-visa-Europe2 (1)

کمیته علمی همایش

 

updating...

 
 Professor.Seyed Hamid Reza Alavi

Professor

Philosophy of Education,Kerman Shahid Bahonar University,Kerman,Iran

man

 

 Professor.Nader Hajloo

Professor

 Department of Psychology,University of Mohaghegh Ardabili,Ardabil,Iran

man

 Dr.Abbas Gholtash

Associate Professor

in Curriculum Studies,Faculty of Educational Sciences and Psychology,Marvdasht Branch,Islamic Azad University,Marvdasht,Iran

man

Dr.Seyed Ahmad Hashemi

Associate Professor

Department of Educational Studies,Lamerd Branch,IAU,Lamerd,Iran

man

Dr.Reza Jafari Harandi

Associate Professor

Department of Educational Sciences,University of Qom,Qom,,Iran

man

 Dr. Seyyed Abolghasem Seyyedan

Assistant Professor

Department of Psychology and Educational Sciences, Payam Noor university,Iran

man

 Dr.Habibollah Naderi 

 Assistant Professor

of Psychology, Mazandaran University,Iran

man

 Dr. Ahmad Reza Kiani

 Assistant Professor

Department of Educational Sciences,University of Mohaghegh Ardabili,Ardabil,Iran

man

 Dr.Mehdi Rahimi

Assistant Professor

 Faculty of Psychology and Educational Sciences,Department of Educational Sciences,Yazd University,Yazd,Iran

man

 Dr.Hassan Zarei Mahmoud Abadi

Assistant Professor

 Faculty of Psychology and Educational Sciences,Department of Psychology,Yazd University,Yazd,Iran

man

 Dr.Sayed Abbas Haghayegh

Assistant Professor

 Faculty of Humanity Sciences,Najafabad branch ,Islamic Azad University,Najafabad ,Iran

man

Dr. Hassan Abdollah Zadeh

Assistant Professor

 Ph.D. in Psychology, Faculty Member of Payame Noor University

man

Dr.Sayed Reza Nazari Hashemi

 Assistant Professor

of Educational Sciences and Psychology,Shahid Beheshti University,Tehran,Iran

man

Dr.Seyyed Ali Marashi

 Assistant Professor

 Department of Clinical Psychology,Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz,Iran

man

Dr.Kamran Yazdanbakhsh

Assistant Professor

 Psychology,Razi University of Kermanshah,Kermanshah,Iran

man

Dr. Asghar Zamani

Assistant Professor

 Director,Department of Management,Institute for Research and Planning of Higher Education,Ministry of Science

man

Dr.Farid Aghajani

Assistant Professor

Sanabad Golbahar Institute of Higher Education

Departmentof Business Management

man

   Dr. Hadi Ramazanian Fahandari

Assistant Professor

University of Judicial Sciences and Administrative Services

man

Dr.Soran Rajabi

Associate Professor

 Ph.D in General Psychology  University of Bushehr, Iran

man

Dr.Ali Asgari

Assistant Professor

 Department of Educational Sciences,Birjand University,Birjand,Iran

man

Dr.Mohammad Ali Mohammadifar

Assistant Professor

 Department of Educational Sciences,Semnan University,Semnan ,Iran

man

Dr.Loghman Ebrahimi

Assistant Professor

  Department of Psychology,University of Zanjan,Zanjan,Iran

man

Dr.Alireza Heidarzadegan

Assistant Professor

 Management and Educational Planning,University of Sistan and Baluchestan,Sistan and Baluchestan,Iran

man

Dr.Saeed Boroomandfar

Assistant Professor

 Educational technology, university of Islamic Azad

man

Dr.Mohammad Maleki Pouya

Assistant Professor

  Sport physiology Cardiovascular orientation and sports respiration,Islamic Azad university

man

Dr.Tayebeh Tavasoli

 Assistant Professor

 Department of Educational Sciences,University of Qom,Qom,,Iran

2

 Dr. Soheila Hashemi

 

 Assistant Professor

of Psychology, Mazandaran University,Iran

2

 Dr. Fereshteh Baezzat

 Assistant Professor

of Psychology, Mazandaran University,Iran

2

Dr. Hajar Pasha

Assistant Professor

 Clinical Sciences,Babol University of Medical Sciences,Babol,,Iran

2

 Dr. Soghra Akbari Chermahini 

Associate Professor

Ph.D. in Cognitive Psychology,Psychology Department,Arak University,Arak,Iran

2

Dr. Zhaleh Refahi

 Assistant Professor

Faculty of Islamic Azad University of Marvdasht,Iran 

2

Dr.Afsaneh marziyeh

Assistant Professor

 Educational Psychology,University of Sistan and Baluchestan,Sistan and Baluchestan,Iran

2

Dr. soheila rostami

Assistant Professor

 Faculty of Literature and Social Sciences,University of Kurdistan,Kurdistan,Iran

2

Dr.zohreh raessi

Assistant Professor

 Psychology,Faculty of humanities,Najafabad branch,Islamic Azad University ,Najafabad ,Iran

2

Dr.Leila Safaei Fakhri

Assistant Professor

PhD in Educational Management, Faculty of Islamic Azad University, 

2

Dr. Sakineh Jafari

Assistant Professor

 Psychology and Educational Sciences,Semnan University,Semnan ,Iran

2

Dr.Zeinab Golzar
Assistant Professor
College:Psychology and Educational Science

 

2

Dr.Azadeh Mahvelati


Assistant Professor
Member of the Faculty of Psychology
Department of Imam Reza International University

2

 روانشناسی و علوم تربیتی دانشي است که به مطالعه رفتار و روان و بازشناسي مباني ، اهداف ،اصول و روش هاي آن مي‌پردازد تا بتواند به ترسيم يک نظام منسجم در روان و تربيت دست يابد ؛ نظامي که به بهترين نحو منافع و مصالح انسان‌ها را فراهم سازد و بدين منظور از يافته‌هاي جامعه شناسي ، اقتصاد ، مديريت و ... نيز بهره مي‌برد .