تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 27 مهر ماه 1398
آخرین مهلت ثبت نام کامل
 29  مهر ماه 1398
برگزاری کنفرانس: 14 آبان ماه 1398